วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

อินเตอร์เน็ต

ความหมายและความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต

คำว่าอินเตอร์เน็ตมาจากคำเต็มว่า International Network  หรือเขียนแบบย่อว่า  Internet หมายความว่าเครือข่ายนานาชาติหรือเครือข่ายสากล คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ในปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันอยู่มากมาย 60 ล้านเครื่องมาเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข่าวสารกัน การที่คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันหลายชนิดจำนวนมากมายทั่วโลกเชื่อมโยงกันได้จะต้องใช้เเกณฑ์วิธีหรือโพรโทคอล( Protocol )เดียวกันจึงจะเข้ากันและเกณฑ์วิธีที่นำมาใช้กับการเชื่อมอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันมีชื่อเรียกว่าทีซีพี/ไอพี  (TCP/IP)

ความสำคัญของอินเตอร์เน็ต

ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมากเพราะทำให้วิถีชีวิตเราทันสมัยและทันสมัยและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เนื่องจากอินเตอร์เน็ตจะมีการเสนอข้อมูลข่าวปัจจุบันและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นให้ผู้ใช้ทราบการเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน สารสนเทศที่เสนอในอินเตอร์เน็ตจะมีมากมายหลายรูปแบบเพื่อสนองความสนใจและความต้องการของผู้ใช้ทุกกลุ่ม อินเตอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งสารสนเทศสำคัญสำหรับทุกคน
      ดังนั้นอินเตอร์เน็ตจึงมีความสำคัญกับวิถีชีวิตของคนเราในปัจจุบันเป็นอย่างมากในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านการบันเทิง  ต่างก็ได้รับประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตทั้งนั้น

ประโยชน์อินเตอร์เน็ต

ในการใช้อินเตอร์เน็ตนั้นก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้านด้วยกันสามารถสรุปที่สำคัญได้ดังนี้
 1. ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สะดวกและรวดเร็ว
 2. ใช้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั่วโลกได้
 3. ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างระบบได้
 4. สามารถส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบ
 5. ให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ เช่น การฟังเพลง เล่นเกมส์ เป็นต้น
 6. ใช้สื่อสารด้วยข้อความ ซึ่งเป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้ใช้อินเตอร์เน็ตโดยการพิมพ์ข้อความโต้ตอบ
 7. ใช้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 8. ซื้อขายสินค้าและบริการ
การใช้อินเตอร์เน็ต

          การใช้อินเตอร์เน็ต  ผู้ใช้สามารถใช้บริการจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่เราเรียกว่า  ไอเอสพี   โดยการติดต่อขอใช้บริการผ่านตัวแทนไอเอสพีต่างๆได้โดยตรง สำหรับประเทศไทยเรามีไอเอสพีอยู่มากกว่า  15  แห่งซึ่ง
ไอเอสพี คือบริษัทหรือองค์กรที่ให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ต รวมถึงศูนย์คอมพิวเตอร์ของสถาบันการศึกษาด้วย จะทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากประเทศไทยไปต่างประเทศ โดยผ่านเครือข่ายดาวเทียมหรือสายใยแก้วนำแสงของการสื่อสารแห่งประเทศไทย
ตัวอย่างไอเอสพีในประเทศไทย มีดังนี้
 1. บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย ชื่อเว็บไซต์ http://www.inet.co.th/
 2. บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ อินฟอร์เมชัน  ชื่อเว็บไซต์ http://www.loxinfo.co.th/
 3. บริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต ชื่อเว็บไซต์ http://www.ksc.net.th/
 4. บริษัท สามารถอินโฟเน็ต จำกัด ชื่อเว็บไซต์ http://www.samart.co.th/
 5. บริษัท เอ-เน็ต จำกัด ชื่อเว็บไซต์  http://www.a-net.net.th/
        ถ้าเราต้องการใช้บริการจากตัวแทนของหน่วยงานใด เราก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการอินเตอร์เน็ตนั้น โดยเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายชั่วโมงหรือรายเดือนก็ได้ นอกจากนี้หลายบริษัทได้จัดทำชุดอินเตอร์เน็ตสำเร็จรูปออกจำหน่ายด้วย  สามารถซื้อได้จากตัวแทนทั่วไป

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

      การติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้บริการต่างๆจากอินเตอร์เน็ต สามารถทำได้ 2  วิธี ดังนี้
1.    การติดต่อโดยใช้สายโทรศัพท์ผ่นอุปกรณ์โมเดม (Modem) ไปยังเอสไอพีที่เราเป็นสมาชิกอยู่
  โมเดม คือ อุปกรณ์แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณโทรศัพท์และแปลงสัญญาณโทรศัพท์ให้เป็นสัญญาณคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณแอนาล็อกผ่านสายโทรศัพท์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง และขณะเดียวกันยังสามารถแปลงสัญญาณแอนาล็อกกลับเป็นสัญญาณดิจิทัลได้ โดยปกติเราใช้วิธีการนี้ติดต่อจากที่บ้านหรือที่ทำงานที่ไม่มีระบบเครือข่ายเชื่อมโยงถึง ความเร็วของการติดต่อขึ้นอยู่กับโมเดม ปัจจุบันมีความเร็วขนาด 64  กิโลบิตต่อวินาที

2   การติดต่อผ่านเครือข่ายแลน  วิธีนี้จะสะดวกมากกว่าวิธีอื่นการรับส่งข้อมูลมีความเร็วสูงนิยมใช้ในหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น มหาวิทยาลัย กระทรวง ทบวงกรมต่าง ๆ ใช้งานได้พร้อมกันครั้งละหลาย ๆ คน โดยหน่วยงานเหล่านั้นจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านสายสัญญาณใยแก้วนำแสงหรือสายวงจรเช่า(leased  line) กับ
ไอเอสพี

องค์ประกอบของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

   การใช้บริการอินเตอร์เน็ตมีหลายรูปแบบและมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาสามารถสรุปที่มีการใช้ประโยชน์มากที่สุดดังต่อไปนี้
 1. การให้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ ( World  Wide  Web หรือ www ) เป็นบริการระบบข่าวสารที่มีข้อมูลอยู่ทุกแห่งในโลกซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้น สามารถอยู่ในหลายรูปแบบแตกต่างกัน เช่น เอกสาร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และ เสียง เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงเป็นระบบสามารถสืบค้นได้ง่าย
 2. การให้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail หรือ E-mail )  เป็นบริการรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมลล์ ซึ่งจดหมายเหล่านี้จะถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปถึงผู้รับไม่ว่าอยู่ที่ใดในโลกอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาที จดหมายที่ส่งจะเป็นข้อมูล เอกสาร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และ เสียง ก็ได้
 3. การแลกเปลี่ยนข่าวสารแบบกลุ่ม (Unsent  Newsgroup) เป็นบริการที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแสดงความคิดเห็นร่วมันระหว่างผู้สนใจในเรื่องเดียวกันสามารถอภิปรายโต้ตอบกันได้มีการจัดหัวข้อให้แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม ๆ เช่น กลุ่มผู้สนใจด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้สนใจด้านคอมพิวเตอร์ กลุ่มผู้สนใจด้านการเมือง และอื่น ๆ ทุกคนจากทั่วโลกสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง
 4. การซื้อขายสินค้าและบริการ(Electronic  Commerce  หรือ  E-Commerce ) เป็นบริการที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต เป็นธุรกิจที่นิยมในปัจจุบัน สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตสามารถสืบค้นหาของที่ตนต้องการซื้อ ตรวจสอบราคารวมถึงรายละเอียดและการสั่งซื้อ ได้โดยตรงจากที่บ้านหรือสำนักงาน
 5. การบริการการโอนถ่ายข้อมูล ( Internet Relay  หรือ IRC ) เป็นบริการโอนถ่ายข้อมูลเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ทั่วโลก นำเสนอมาเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ทำให้สามารถนำข้อมูลหรือโปรแกรมที่ต้องการจากเครือข่ายมาใช้งานได้
 6. การสื่อสารโต้ตอบด้วยข้อความ ( Internet Relay Chat หรือ IRC )  เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในส่วนต่าง ๆ  ของโลกสามารถติดต่อพูดคุย โต้ตอบด้วยข้อความผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เราสามารถพิมพ์ข้อความโต้ตอบระหว่างบุคคล 2 คน หรือเป็นกลุ่มบุคคลพร้อมกันก็ได้ เป็นการโต้ตอบในเวลาเดียวกันขณะนั่งทำงานที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่น โปรแกรมที่ใช้นิยมกันมากในขณะนี้ได้แก่โปรแกรม ไอซีคิว(ICO)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น